Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – Capital Ventures Kft.

(2017. május 2. napjától hatályos szabályozás szerint)


1. A Szolgáltató
Cégnév: Capital Ventures Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1035 Budapest, Berend utca 6. 2. emelet 9.
Adószáma: 25424856-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-274398, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
Bankszámlavezető bank neve: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 16200106-11599951
Képviseli: Litavszky Nikolett ügyvezető önállóan
Internetes címe: www.getbigi.com („Weboldal”)
Mobilapplikáció elnevezése: Bigi („Mobilapplikáció”)
Elektronikus elérhetősége: info@getbigi.com

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Weboldalon hírlevélre feliratkozik, valamint a mobilapplikációt letölti, illetve a Szolgáltató szerződött partnerei („Hirdetők”) által közzétett hirdetésekben szereplő meghirdetett ajánlatot vesz igénybe (”Igénybe Vevő”).

A Weboldalon való hírlevélre feliratkozással az Igénybe Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Igénybe Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldalon a hírlevélre történő feliratkozásra, illetve a mobilapplikáció letöltésére.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF nyilvánossá és megismerhetővé válik a Weboldalon, illetve a mobilapplikáción. A Weboldal üzemeltetője a jelen ÁSZF-ben, illetve a Weboldalon ”Bigi” néven is szerepelhet.

I. A szerződés létrejötte, tárgya

1. A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Szolgáltató és az Igénybe vevő között jön létre akkor, amikor az Igénybe vevő igénybe veszi a Weboldal hírlevél szolgáltatását, illetve letölti az ingyenes Bigi mobilapplikációt.

A hírlevél szolgáltatás célja az Igénybe vevők számára információ szolgáltatása az újdonságokról, valamint a kedvezményes szolgáltatásokat  nyújtó Hirdetők ajánlatainak közvetítése (”Szolgáltatások”).

2. A meghirdetett ajánlatok közvetítését a Szolgáltató a meghirdetett ajánlatok és szolgáltatások kedvezményes igénybevételére jogosító, az Igénybe vevő által ingyenesen letölthető mobilapplikáció útján végzi el.

3. Jelen szerződés a Weboldalon történő hírlevélre feliratkozással, illetve a mobilapplikáció letöltésével, ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

5. Jelen ÁSZF nyelve a magyar. Az Igénybe vevőkkel megkötött szerződéseket a Szolgáltató nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 II. A Weboldal működése

1. A Weboldal működtetését a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. A Szolgáltató közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött Hirdetők szolgáltatásait a Hirdető által megállapított kedvezménnyel való közzétételen keresztül teszi elérhetővé az Igénybe vevők számára.

 2. Az igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel/átvétel/megvásárlás feltételeit az adott hirdetésre vonatkozó ajánlat (”Ajánlat”) tartalmazza, mely teljes egészében a mobilapplikáció használatával válik megismerhetővé az Igénybe vevő számára. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, ezt a Szolgáltató a mobilapplikáció Igénybe vevői részére, akik az ajánló rendszer szerint az adott Ajánlat vevőkörébe tartoznak, az Ajánlat módosulását követő lehető legrövidebb időn belül megismerhetővé teszi.

3. Értékesítés esetén, az Igénybe vevők a Hirdető üzletében/egységében/egyéb helyiségében  okostelefonjukon bemutatják az Ajánlat egyedi QR kódját, a Hirdető azt a kereskedői scannerrel lescanneli, majd így igénybe vehetik a mobilapplikáción keresztül meghirdetett Ajánlatokat az ott meghatározott kedvezményes áron és feltételek mellett. 

4. Amennyiben az Igénybe vevő bármilyen oknál fogva nem tud a mobilapplikáción meghirdetett kedvezménnyel élni, úgy köteles ezt a Hirdetőnek a helyszínen, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán haladéktalanul jelezni.

III. Feliratkozás a Weboldal hírlevél-szolgáltatására

1. A hírlevélre történő feliratkozás az Igénybe vevő által saját e-mail címe megadásával indítható el. A hírlevél-szolgáltatás megrendelése esetén Igénybe Vevő rendszeresen hírlevelet kap a Szolgáltatótól.

2. Az Igénybe vevő a hírlevélről bármikor jogosult leiratkozni az egyes hírlevelekben megtalálható „Leiratkozás” linkre való kattintással.

3. A feliratkozás megerősítése a jelen ÁSZF elfogadását követően az un. checkbox kipipálásával történik meg az Igénybe Vevő részéről.

IV. A mobilapplikáció és használata

1. Az applikáción megjelenített Ajánlatban megadott szolgáltatás árak minden esetben az Igénybe vevő által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva.

2. Amennyiben az Igénybe Vevő valamely Ajánlatban meghatározott szolgáltatást/terméket meg kívánja vásárolni, vagy igénybe kívánja venni, úgy azt a Hirdető üzletében/egységében/egyéb helyiségében  megteheti és köteles az Ajánlatban szereplő kedvezményes árat a Hirdető által meghatározott módon megfizetni (készpénz, bankkártya, utalvány, stb.).

3. Amennyiben Igénybe vevő az Ajánlathoz nem tud hozzájutni, vagy a Hirdető azt nem a meghirdetett áron biztosítja számára, úgy Igénybe vevő köteles ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának haladéktalanul jelezni.

4. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a 3. pontban rögzített esetben a Szolgáltatónál az adott Ajánlat meghirdetett ellenértékének visszatérítésére nem támaszthat igényt. Igénybe Vevő visszatérítésre vonatkozó igényt a fizetés bizonylataival együtt a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános elévülési időn belül a Hirdetőnél terjeszthet elő.

5. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag közvetítői szolgáltatói tevékenységet lát el, melynek elsődleges célja a vele szerződött Hirdetők Ajánlatainak Igénybe vevőhöz történő eljuttatása, mely Ajánlatok közül az Igénybe vevő az ingyenes mobilapplikáció letöltésével kedve és igényei szerint válogathat. Igénybe vevő az Ajánlatokkal kapcsolatban bármilyen igényt kizárólag az Ajánlatot közzétevő Hirdető felé támaszthat, az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

6. A Szolgáltató felelőssége kizárólag a mobilapplikáció és a Weboldal működtetésére terjed ki.

7. Az Ajánlatokban feltüntetett szolgáltatások/termékek átvételével/megvásárlásával, vagy igénybevételével kapcsolatosan az Ajánlat mobilapplikációs felülete minden szükséges információt részletesen tartalmaz. A Szolgáltató az Igénybe vevő felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy Ajánlat a Hirdetőnek felróható okokból valótlan információt tartalmaz, vagy nem megfelelően frissítették azt.

8. A Szolgáltató valamennyi Igénybe vevő esetében a mobilapplikáció felhasználói felületén jól láthatóan megjeleníti az Igénybe vevő Bigi egyenlegét, amelyen nyilvántartja az Igénybe vevő Bigi pontjait. A Szolgáltató az Igénybe vevő részére egy Ajánlat beváltását követően, mnden elköltött 100,- Ft összeg után 1 pontot ír jóvá az egyenlegén. Igénybe vevő aktuális egyenlegéről a mobilapplikáció használata közben bármikor tájékozódhat.

9. Az Igénybe vevő az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Bigi egyenlegén a Szolgáltató által részére jóváírt pontok összegének készpénzben történő kifizetésére, illetve banki visszautalására nem kerülhet sor.

V. A Weboldal és a mobilapplikáció használatával kapcsolatos rendelkezések, a Hűségprogram

1. Igénybe vevő a Weboldal és a mobilapplikáció használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt és a mobilapplikációt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

2. Igénybe vevő kifejezetten felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a Szolgáltatónak a Weboldal és a mobilapplikáció Igénybe vevő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

3. Igénybe vevő a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt és a mobilapplikációt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal és a mobilapplikáció politikai célú felhasználása szigorúan tilos.

4. Igénybe vevő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra és a mobilapplikáció felületére feltöltött tartalmakat a Szolgáltató felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

5. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut bármilyen, az Igénybe vevő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult az Igénybe vevő regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

6. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldalon és a mobilapplikáción megjelenített Ajánlatok kizárólag a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő Hirdetők, a Szolgáltató részére, egyedileg kialakított kedvezményes ajánlatokat testesítik meg.

A Szolgáltató tájékoztatja az Igénybe vevőt és Igénybe vevő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Szolgáltató szerződött partnerével való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon és a mobilapplikáció felületén közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni, rábírva a Szolgáltató szerződéses partnerét a Szolgáltatásának megkerülésére, úgy a Szolgáltató jogosult az Igénybe vevő regisztrációját haladéktalanul törölni. Szolgáltató tájékoztatja továbbá az Igénybe vevőt, hogy a Szolgáltató szerződött partnerei a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a Szolgáltatót értesítik.

Igénybe vevő tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Szolgáltató partnerét gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok a Szolgáltató szerződött partnerei által történő elfogadása és a Szolgáltató megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén a Szolgáltató szerződött partnere súlyos szerződésszegést követ el, melyért teljes felelősséggel és anyagi kártérítéssel tartozik a Szolgáltató felé.

7. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Weboldal és a mobilapplikáció használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató a Weboldalon és a mobilapplikációval kapcsolatban esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat felügyeli és moderálja. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén a Szolgáltató jogosult az Igénybe vevő regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

8. Szolgáltató tájékoztatja az Igénybe vevőt, hogy a Weboldalon és a mobilapplikáción az Ajánlatokkal kapcsolatosan feltüntetett véleményeket moderálja és csupán az általa kiválasztott, azonban az adott Ajánlat szempontjából a legrelevánsabb fogyasztói véleményeket tünteti fel.

9. Igénybe vevő köteles a hírlevél szolgáltatásra regisztrált e-mail címével kapcsolatban minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá az e-mail fiókjához.

10. Amennyiben az Igénybe vevő e-mail fiókját feltörik, köteles erről a Szolgáltató ügyfélszolgálatát értesíteni. Az Igénybe vevő e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Igénybe vevő kártalanításra vagy kártérítésre a Szolgáltatótól és annak Hirdetőitől nem tarthat igényt.

11. Szolgáltató a Bigi applikációt Igénybe vevők számára hűségprogramot (”Hűségprogram”) működtet, melynek keretein belül az Igénybe vevők Bigi pontokat gyűjtenek minden Ajánlatban meghirdetésre került szolgáltatás igénybevételére/ megvásárlására elköltött 100,- Ft után. A Hűségprogramban történő pontgyűjtés a mobilapplikáció használata során automatikusan történik.

12. A Szolgáltató a mobilapplikáción a Hűségprogram keretében az összegyűjtött pontjaik alapján az Igénybe vevők nyereménysorsoláson vehetnek részt, melynek menete a következő:

A Bigi applikáción belül az Igénybe vevő által látható fő menüben kialakításra került egy van egy Nyereményjáték (Prize draw) elnevezésű szekció. A különböző nyereményjátékok ugyanolyan formátumban lesznek elérhetőek, mint az ajánlatok a Bigi alkalmazáson belül. A nyereményjátékokon különböző értékű nyereményeket lehet nyerni – minél nagyobb az nyeremény értéke, annál több összegyűjtött Bigi pontra van szüksége az Igénybe vevőnek, hogy részt vehessen benne. Amikor az Igénybe vevő kiválasztotta a listából, hogy melyik nyereményjátékon szeretne részt venni, illetve az összegyűjtött pontjait felhasználni, megnyomja a ‘Részt veszek’ (Redeem) gombot, ezt követően a Bigi pontok azonnal levonásra kerülnek, majd a rendszer egy automatikus e-mail üzenetben értesíti az Igénybe vevőt a választott nyereményjáték részleteiről és a sorsolás időpontjáról. A nyeremény kisorsolását követően a nyertes Igénybe vevőt e-mail üzenetben értesíti a Szolgáltató a nyereménye átvételének körülményeiről és várható idejéről.

VI. A mobilapplikáció  felhasználói felülete

1. A szolgáltatás működése során a meghirdetett Ajánlat mellett szereplő QR kód Hirdető általi lescannelése jogosítja fel az Igénybe Vevőt a szolgáltatás igénybevételére.

2. A mobilapplikáció felhasználói felülete az alábbiakat tartalmazza:
 - A Hirdető nevét, megnevezését;
- A meghirdetett termék/áru/szolgáltatás megnevezését, a szolgáltatás nyújtásának (a kedvezmény beváltásának) helyszínét;
- A kedvezmény névértékét és mértékét (összegszerűen vagy százalékban megadva);
- A kedvezmény QR kódját;
- A kedvezmény érvényességi idejét (kezdő és végső időpont, mennyiségi korlát, időkorlát, stb.);
- A kedvezmény felhasználásának legfontosabb szabályait.

3. A Bigi egyedi QR kódjai a Weboldalon reklámozott, a mobilapplikáció keretében meghirdetett Ajánlatok szerint meghatározott mértékű kedvezmény igénybevételére feljogosító kódok, amelyekkel az Igénybe vevők kedvezményes vásárlásra szereznek jogot a Szolgáltató szerződött partnereinél.

4. Az Igénybe vevő az okostelefonján bemutatott QR kóddal az Ajánlat érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott szolgáltatás igénybevételére az Ajánlatban szereplő feltételek szerint. Az érvényességi idő lejártát követően a kedvezmény nem használható fel és az ellenértéke nem követelhető.

5. A kedvezmény igénybevételekor, a fizetést megelőzően az Igénybe vevő köteles értesíteni a Hirdetőt/Hirdető képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy a szolgáltatást a kedvezményre jogosító Bigi mobilapplikációval kívánja igénybe venni. A szolgáltatás igénybevételéről  a Hirdető állít ki bizonylatot (számlát) az Igénybe vevő részére.

6. A kedvezmény készpénzre nem váltható.

7. Amennyiben az Igénybe vevő okostelefonját elveszíti vagy ellopják tőle, ás azzal a Bigi alkalmazáson keresztül kedvezményes szolgáltatást vesznek igénybe, úgy Igénybe vevő kártalanításra vagy kártérítésre a Szolgáltatótól nem tarthat igényt.

8. A kedvezményre jogosító QR kódok többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos és további jogi eljárást von maga után.
VII. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok
A Szolgáltató adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályait és irányelveit külön, az Igénybe vevők által a hírlevél szolgáltatásra történő regisztrálással, illetve a mobilapplikáció letöltésekor elfogadott, általuk bármikor megtekinthető és velük ismertetett dokumentum tartalmazza.

VIII. Elállás

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján az Igénybe vevő a kedvezmény felhasználásától (azaz az Ajánlatban meghirdetett szolgáltatás igénybevételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Hirdetővel kötött szerződéstől, amely jogügylet a Szolgáltató szolgáltatási körén kívül esik, így a jelen ÁSZF rendelkezései csak a Szolgáltatói felelősség megállapításának kérdéskörében vonatkoznak rá.

IX. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

1. A Szolgáltató a Weboldalon reklámozott és a mobilapplikáción meghirdetett Ajánlatok vonatkozásában minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a Weboldalon reklámozott és a mobilapplikáción meghirdetett Ajánlatok vonatkozásában a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként jár el, a Hirdető által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel.

2. A Szolgáltató az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
- Telefonon: +36 1 701 1808 (munkanapokon 09:00-tól – 17:00 óráig)
- E-mailen: ugyfel@helpbigi.com
A Szolgáltató tájékoztatja az Igénybe Vevőt, hogy kizárólag a ugyfel@helpbigi.com e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

3. Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során a Szolgáltató a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár. A Szolgáltató a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

4. Amennyiben Igénybe vevő panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, úgy az Igénybe vevő jogosult a vita rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.

5. Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Igénybe vevő jogosult a békéltető testület eljárását kezdeményezni. Az Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

6. A Szolgáltató kötelezően nem veti alá magát a békéltető testület ajánlásának.

X. Szellemi tulajdon

1. A Weboldalon és a mobilapplikáció felhasználói felületén található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató, illetve adott esetben a Hirdetők kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal és a mobilapplikáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

2. A Weboldalon és a mobilapplikáción található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal és a mobilapplikáció bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A Bigi logó védjegyoltalom alatt áll.

3. A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

XI. A felelősség korlátozása

1. Azon esetekben, amikor a Szolgáltató a Weboldalon és a mobilapplikáción elektronikus hirdetések közzététele keretében közvetített szolgáltatásokat hirdet, a Hirdetők által meghatározott szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a meghirdetett szolgáltatás igénybevétele során az Igénybe vevőt bármilyen kár érné, úgy a Szolgáltató ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Igénybe vevő mindennemű kárigényével kizárólag a Hirdetőkhöz fordulhat.

2. Azokban az esetekben, amikor a Szolgáltató a Weboldalon és a mobilapplikáción esetleges elektronikus kereskedelem keretében saját szolgáltatásait értékesíti, azok minőségéért felelősséggel tartozik.

3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal, a mobilapplikáció és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. A Szolgáltató minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a Weboldalt és a mobilapplikációt vírusok vagy kártevők támadják meg. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az Igénybe vevő által a Weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Mind a Weboldal és mind a mobilapplikáció használatával kapcsolatban az Igénybe vevő felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal, valamint a mobilapplikáció használatára, illetve az azokon megjelenő internetes tartalmak fel- és letöltésére.

4. A Szolgáltató közvetítőként történő eljárása keretében az Ajánlatban szereplő leírást teljes mértékben a Hirdetők által nyújtott információk közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás között különbség vagy bármilyen jellegű eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Hirdetőket terheli feltéve, hogy Szolgáltató bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

XII. Alkalmazandó jog

Jelen ÁSZF rendelkezéseire a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép.

Budapest, 2017. május 2.

Capital Ventures Kft.